Regulamin zakupów

I. Informacje Ogólne

 1. Internetowy Sklep ExpressOffice.pl, zwany dalej "Sklepem":

 2. Właścicielem Sklepu jest: Express Office Sp. z o.o.
  Adres:
  ul. Gierdziejewskiego 7
  02-495 Warszawa
  Regon: 015233072
  NIP: 534-22-17-024

  Rachunek bankowy:
  RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
  65 1750 0009 0000 0000 4081 7301

 3. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży w Sklepie.

 4. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

II. Oferta

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Sklepie w momencie składania zamówienia.

 2. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta.

 3. Dokładamy starań, aby informacje zawarte na stronach Sklepu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie są one gwarantowane w jakikolwiek sposób. Zamieszczone wizerunki mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych produktów i mogą różnić się w szczegółach od oryginałów. Przeznaczenie produktów jest określone wyłącznie w instrukcjach obsługi i zastosowania.

 4. Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą również w każdej chwili ulec zmianie (np. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie.

 5. Katalog produktów zamieszczony na stronach internetowych prosimy traktować jako zaproszenie do negocjacji. Express Office sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, ażeby prezentacja odpowiadała produktowi, jednak producenci zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian bez uprzedzenia, co niniejszym czyni także firma Express Office sp. z o.o.

 6. Ceny znajdujących się w Sklepie artykułów są podane w złotych polskich  są cenami netto. Podane ceny obowiązują do wyczerpania zapasów w magazynach producentów i mogą ulec zmianie. Dla uzyskania wiążącej oferty cenowej prosimy o kontakt z COK (Centrum Obsługi Klienta).

 7. Dla stałych klientów proponujemy atrakcyjne rabaty.


III. Zamówienia i Realizacja

 1. Zamówienia złożone w godz. 8-16 są realizowane w następnym dniu roboczym.  Dostawa na terenie całego kraju odbywa się za pośrednictwem renomowanej firmy kurierskiej w ciągu 2 dni roboczych.

 2. Warunkiem koniecznym do rejestracji w Sklepie jest podanie prawdziwych informacji. W przypadku podania danych nieprawdziwych, konto po weryfikacji zostanie usunięte. Aby dokonać zakupów w naszym sklepie internetowym niezbędny jest "login", który uzyskają Państwo podczas rejestracji w sklepie on-line. W przypadku problemów nasi pracownicy udzielą Państwu wszystkich niezbędnych informacji i pomogą zarejestrować się w naszym systemie.

 3. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie NIP-u, numeru telefonu oraz danych osoby zamawiającej.

 4. Złożenie zamówienia powoduje wysłanie przez system automatycznej odpowiedzi skierowanej na adres e-mail podany przez Klienta. Przesłane zamówienie trafia do realizacji. W razie potrzeby konsultant kontaktuje się z Klientem telefonicznie dzwoniąc pod numer wskazany w zamówieniu. Istnieje możliwość częściowej realizacji zamówienia, jeśli zgodę na taki sposób realizacji wyraził Klient w czasie kontaktu telefonicznego.
  Gdy zamówione produkty są już skompletowane konsultant wystawia fakturę VAT oraz wysyła do Klienta e-mila informującego, że towar jest przygotowany do wysyłki.

 5. Na terenie Warszawy minimalna wartość zamówienia to 200zł.

 6. Przyjęcie zamówienie nie oznacza, że zostanie ono w pełni zrealizowane. Brak towaru w magazynie i związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania zostanie zgłoszone Klientowi.

 7. Dokładamy wszelkich starań, aby ceny kształtowały się na jak najniższym poziomie. Ceny mogą ulegać zmianom, przy czym jeżeli nastąpi to w trakcie realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym powiadomiony i będzie mu przysługiwać prawo anulowania zamówienia.

IV. Wysyłka i koszty, zwrot towaru

 1. Dostawy większości typowych przesyłek o wartości katalogowej netto powyżej 500 zł i wadze do 20 kg (waga wszystkich zamówionych artykułów) realizowane są na terenie całego kraju BEZPŁATNIE. Koszt i warunki przesłania zamówienia o niższej wartości lub wyższej wadze ustalany jest telefonicznie.

 2. Odstępstwa od pkt 1 możliwe są po otrzymaniu zgody od pracownika Centrum Obsługi Klienta.

 3. Koszty przygotowania przesyłki oraz dostarczenia do przewoźnika pokrywa Express Office sp. z o.o.

 4. Express Office Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe w wyniku zaniedbań firmy kurierskiej.

 5. Z chwilą odebrania przesyłki Klient otrzymuje fakturę, gwarancję (jeżeli taka istnieje) oraz instrukcję obsługi.

V. Formy Płatności

 1. Dla Państwa wygody akceptujemy poniższe formy płatności:


  - gotówką przy odbiorze (płatne kurierowi lub dostawcy Express Office Sp. z o.o.)
  - przedpłaty na rachunek bankowy Express Office Sp. z o.o. nr 65 1750 0009 0000 0000 4081 7301 w RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
  - przelewem bankowym (przy pierwszej płatności przelewem wymagane są następujące dokumenty: odpis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, Regon, NIP)

VI. Reklamacje i Zwroty

 1. Wszystkie oferowane przez nas towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera, o ile na ten towar jest udzielana gwarancja.

 2. Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora towaru.

 3. Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą bądź wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera. W przypadku wykrycia wady produktu prosimy, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub poprzez e-mail z COK, o odesłanie na nasz adres korespondencyjny wadliwego produktu wraz z kserokopią faktury oraz podstemplowaną przez naszą Firmę kartą gwarancyjną. Po uzyskaniu opinii producenta, dystrybutora bądź importera zwrócimy koszty zakupu bądź wymienimy towar na wolny od wad.

 4. Reklamacji z powodu różnic wynikających z wyglądu towaru na stronie internetowej, spowodowanych np.: różnymi ustawieniami monitora nie uwzględnia się.

 5. Klient ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w terminie do 10 dni od ich wydania, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (...) ", Dz.U. Nr 22, poz. 271. Zwrot towaru odbywa się wyłącznie na koszt zwracającego.

 6. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest pozostawanie towaru w stanie kompletnym i nie pogorszonym z uwzględnieniem oryginalnego opakowania. Zwrotowi nie podlegają koszty przygotowania, dostarczenia i wysyłki. Zwrot towaru odbywa się na koszt nabywcy.

 7. Wszystkie przesyłki prosimy kierować na adres korespondencyjny Sklepu:


  Express Office Sp. z o.o.
  ul. Gierdziejewskiego 7
  02-495 Warszawa

 8. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

VII. Ochrona Danych

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.

 2. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby firmy Express Office sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Gierdziejewskiego 7 do celów marketingowych i ewidencyjnych. Jednocześnie zapewniamy, że mają Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 3. W każdym momencie możecie Państwo zażądać zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych. Żądanie takie powinno być przesłane listem poleconym na adres firmy lub złożone osobiście na piśmie. Jednocześnie firma Express Office sp. z o.o. zapewnia, ze w każdej chwili zostanie uwzględniona przekazana telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie prośba o skreślenie podanego adresu e-mail z listy Klientów. 

VIII. Pozostałe Informacje

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Express Office Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwe działanie sieci, niedostarczenie przesyłki przez firmę kurierską lub z przyczyn niezależnych od Express Office Sp. z o.o.)

 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres  e-mail oraz hasło Klienta. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa jest dowód sprzedaży (faktura VAT) wystawiony przez sprzedającego i dostarczony Klientowi wraz z zamówionymi artykułami.