Termometr miernik temperatury bezdotykowy dr lucas esperanza ect002

Termometr miernik temperatury bezdotykowy DR LUCAS ESPERANZA ECT002, 004819
Termometr miernik temperatury bezdotykowy DR LUCAS ESPERANZA ECT002, 004819
Termometr miernik temperatury bezdotykowy DR LUCAS ESPERANZA ECT002, 004819
Termometr miernik temperatury bezdotykowy DR LUCAS ESPERANZA ECT002, 004819
Termometr miernik temperatury bezdotykowy DR LUCAS ESPERANZA ECT002, 004819
Termometr miernik temperatury bezdotykowy DR LUCAS ESPERANZA ECT002, 004819


Termometr oferuje pomiar temperatury cia ł a oraz ró ż nych powierzchni. 

Posiada funkcj ę alarmu z pod ś wietleniem w ró ż nych kolorach, gdy mierzona temperatura b ę dzie poza norm ą . Urz ą dzenie potrzebuje zaledwie 1 sekund ę , aby wykona ć pomiar i pokaza ć wynik na wy ś wietlaczu LCD.
Przydatny w pomiarze temperatury cia
ł a dzieci, które szybko niecierpliwi ą si ę przy dokonywaniu d ł u ż szych pomiarów. Dzi ę ki temu termometrowi nawet nie zauwa żą , ż e pomiar by ł wykonany.

wynik pomiaru widoczny ju ż po 1 sekundzie

odleg ł o ść pomiaru: 5~15 cm

2 tryby pomiaru temperatury:
    - cia
ł o: zakres pomiaru temper 32°C ~ 43°C (dok ł adno ść : 0.3°C)
    - powierzchnia ró
ż nych materia ł ów: zakres pomiaru 0°C ~ 100°C (dok ł adno ść : 1°C)

32 zapisy danych temperatury

3 ró ż ne kolory pod ś wietlenia (dla pomiaru temp. cz ł owieka):
    - zielony (poni
ż ej 37.5°C)
    - pomarańczowy (37.5°C ~ 38.0°C)
    - czerwony (powy
ż ej 38°C)

funkcja alarmu gor ą czki: gdy przy pomiarze cia ł a, temperatura przekroczy 37.5°C pojawia si ę sygna ł d ź wi ę kowy
du
ż y wy ś wietlacz LCD: 30*30mm
automatyczne wy
łą czanie
temperatura przechowywania: -10°C ~ 60°C

zasilanie: 1 bateria 9V (nieza łą czona)

Kod produktu: 004819
Producent: Esperanza

Cena: Zaloguj się

PRODUKT DOSTĘPNY